Kwartierblad van Andries Stienstra (Andrys) (1953)


Fredrik Sjoerds Stienstra (1862-1926)

Meindertje Johannes de Vries (1864-1917)

Lolke Dirks Bouma (1857-1935)

Rigtje Adams Adamse (1852-1945)

Bareld Lammerts de Jong (1848-1927)

Grietje Andries Riedstra (1852-1922)

Anne Jurjens Keuning (1853-1892)

Hendrika Wijtzes van der Velde (1854-1945)
tr. 16 mei 1885 te gem. Leeuwarderadeel
 
tr. 26 mei 1881 te gem. Idaarderadeel tr. 11 mei 1872 te gem. Tytsjerksteradiel tr. 2 jun 1881 te gem. Opsterland
4   Sjoerd Fredriks Stienstra (1886-1971) 5   Joukje Lolkes Bouma (1886-1945) 6   Jacobus Barelds de Jong (1877-1955) 7   Elisabeth Keuning (1882-1977)
tr. 16 mei 1912 te gem. Idaarderadeel
 
tr. 27 jun 1908 te gem. Achtkarspelen
2   Frederik Stienstra (Frits) (1914-1999) 3   Grietje de Jong (Griet) (1915-1995)
tr. 18 jun 1946 te gem. Achtkarspelen
 
1   Andries Stienstra (Andrys) (1953)
 
Genealogie Andrys Stienstra - opgemaakt met Haza-21 - 19 mrt 2014