Tjeerd Hommes Stienstra
Akke Jans Ebbens
Gezinspagina Oege Harings Adema
Tjepkje Klazes de Jong

Jan Tjeerds Stienstra (1830-1889)
Klaaske Oeges Adema (1829-1904)

Genealogie Andrys Stienstra - opgemaakt met Haza-21 - 10 mrt 2013

Partners

Kinderen

  1. Oege
  2. Jan
  3. Tjeerd
  4. Akke
  5. Tjibbe
  6. Oege
  7. Akke
  8. Oege
  9. Klaas