Bauke Poppes Stienstra
Meiltje Sjoerds Vellinga
Gezinspagina Bauke Watses Buwalda
Maaike Gerrits Weidema

Sjoerd Baukes Stienstra (1850-1943)
Wijtske Buwalda (1852-1940)

A. Stienstra - Mijn Database - opgemaakt met Haza-21 - 15 jul 2019

Partners

Kinderen

  1. Bauke  (1880-1960)
  2. Maaike  (1881-1983)
  3. Meiltje  (1882-1948)
  4. Lutske  (1884-1886)
  5. Eke  (1885-1955)
  6. Lutske  (1887-1979)
  7. Reino  (1888-1966)
  8. Poppe  (1891-1975)